Browsing by Author มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปตฤณ ทิพย์สุทธิ์; กัลยา มั่นล้วน; ทรงกรฎ ศฤงคาร; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; บริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส
2009การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลหัวเฉียวพัชรี รัศมีแจ่ม; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; กนกพร นทีธนสมบัติ; โรงพยาบาลหัวเฉียว. คลินิกแม่และเด็ก คลินิกนมแม่; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2012การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; ภัทรียา พันธุ์ทอง; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2021การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังอิสยา จันทร์วิทยานุชิต; ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล; รัชนี ผิวผ่อง; มยุรี เก่งเกตุ; กฤตวรรณ สาหร่าย; รุ้งเพชร สงวนพงษ์; จิริสุดา สินธุศิริ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะกายภาพบำบัด; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2021การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพโดยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังรัชนี ผิวผ่อง; อิสยา จันทร์วิทยานุชิต; มยุรี เก่งเกตุ; ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล; กฤตวรรณ สาหร่าย; รุ้งเพชร สงวนพงษ์; จิริสุดา สินธุศิริ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะภายภาพบำบัด; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2007การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนันท์นภัส สิทธิโกศล; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; อรสา พันธุ์ภักดี; โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. แผนกผู้ป่วยนอก; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์
2010การศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการวางแผนการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน : กรศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สมุทรปราการพิจิตรา ชุณหฐิติธรรม; หทัยชนก บัวเจริญ; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; ดวงใจ ลิมตโสภณ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1995การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2010การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอดความพร้อมในการสอบและผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอังสนา ศิรประชา; พรศิริ พันธสี; บุบผา วิริยรัตนกุล; ดวงใจ ลิมตโสภณ; แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเเละทัศนคติของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เเละนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; รัตนา อินทรานุปกรณ์; ศิรประภา ทับทิม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กองแผนและพัฒนา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์
2001การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครวิชุดา กิจธรธรรม; ชัยยศ คุณานุสนธิ์; สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; บงกช โมระสกุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; กรมควบคุมโรคติดต่อ
2016การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557สุดารัตน์ สิมเสน; พัฒนา วันฟั่น; สุขจิต ณ นคร; อารีย์ มั่งเกียรติสกุล; กนกพร นทีธนสมบัติ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; บัวแก้ว ใจดีเจริญ; กาญจนา กันทาหงษ์; ชูชัย เฮงชัยโย; กนิษฐา แก้วดู; ชนกพร ศิลธรรมกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
2016การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาเพื่อยืนยันและพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจสำหรับนักศึกษาพยาบาลชฎาภา ประเสริฐทรง; อังสนา เบญจมินทร์; พัฒนา วันฟั่น; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2014การศึกษาแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนมิตรภาพพัฒนาละออม สร้อยแสง; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; กนกพร นทีธนสมบัติ; โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา. หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2015การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกนกพร นทีธนสมบัติ; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การสังเคราะห์ความรู้การจัดการดูแลภาวะสุขภาพในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรี รัศมีแจ่ม; ปิยะรัตน์ สมันตรัฐ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
1997การสำรวจอุบัติการณ์ของการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติในจังหวัดสมุทรปราการสายพิณ เกิดประทุม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1998การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนมัสยิดมหานาค กรุงเทพมหานครสุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; บงกช โมระสกุล; บุบผา วิริยรัตนกุล; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์