Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2370  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1984ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสาหกรรมใหม่ : ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยและด้านครอบครัวพรรณปพร เอกพัฒน์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
1990รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในงานของอาจารย์ในวิทยาลัยหัวเฉียวสุชาดา รัชชุกูล; Suchada Ratchukul.; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing
1994การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีณวรุณ สีน้ำเงิน; สถาพร สุวรรณรัตน์; จงกลนี สุกิจวรรณี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
1995การศึกษาเบื้องต้นของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการพรรณศิริ จุลกาฬ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
1995การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; Supawadee Tanaprapat; Pornsiri Pantasri; Orapin Sikaow; Boonying Raisooksiri; Suwanee Mongkhonrungreang; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing
1996รายงาน การสังเคราะห์ตัวชี้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมอุตสาหกรรมใหม่ขัตติยา กรรณสูต; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ปภาทิพ พงศ์ศุภนิมิต; นวลใย หาริวร; พรรณปพร เอกพัฒน์; ภรมนัส ประยูรรัตน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
1996ความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลและปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; Orapin Sikaow; Supawadee Tanaprapat; Pornsiri Pantasri; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing
1996การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพรศิริ พันธสี; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; อรพินท์ สีขาว; Pornsiri Pantasri; Supawadee Tanaprapat; Orapin Sikaow; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Nursing
1996ปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังเข้ารวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางสมุทรปราการขัตติยา กรรณสูต; Kattiya Kannasut; สุพจน์ สุทธา; Supoj Suttha; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare
1996การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขัตติยา กรรณสูต; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; Kattiya Kannasut; Jaturong Boonyarattanasoontorn; อารีรัตน์ วชิรเสรีชัย; Areerat Wachirasereechai; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Social Work and Social Welfare
1996รายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณยาซินนาไรซีน (Cinnarizine) โดยวิธี เอ็น.เอ็ม.อาร์ สเปคโตรสโคปีประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา; Prasan Tangyuenyongwatana; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
1996การออกแบบและสังเคราะห์ยาต้านมะเร็งตัวใหม่ที่เป็นอนุพันธ์เบนโซอิลซัลโฟนามีดออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โปรตีนไทโรซีนไคเนสอนงค์ ตีระวนิชพงศ์; Anong Teeravanichpong; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Pharmaceutical Sciences
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
1997บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมต้วน, ลีเซิง; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; ตปนีย์ พรหมภัทร.; วัชรี น้อยพิทักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สถาบันจีนศึกษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1997การสำรวจอุบัติการณ์ของการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติในจังหวัดสมุทรปราการสายพิณ เกิดประทุม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1997พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มแรงงานชายในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสุภรัฐ หงษ์มณี; กิตติ บุญรัตนเนตร
1997คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มในอาคารโภชนาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์; อิสยา จันทร์วิทยานุชิต; พรทิพย์ พึ่งม่วง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์
1997การประเมินการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.) ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; เกียรติศักดิ์ ลักษณะ
1997การศึกษาการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไทจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; กัญญารัตน์ จิรจินดา
1997การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตต่อเนื่อง 2 ปี ภาคค่ำ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติชรินพร งามกมล; สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์; รุจิรัตน์ พัฒนะศรี; ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย; นพพร คุรุเสถียร; Charinporn Gjamkamon; Supisphun Watjanatephin; Ruchirat Patanasri; Lawan Ananchalalai; Nopporn Kurustien; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration; Huachiew Chalermprakiet University. Faculty of Business Administration