Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-2 of 2 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาลที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2010การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอดความพร้อมในการสอบและผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอังสนา ศิรประชา; พรศิริ พันธสี; บุบผา วิริยรัตนกุล; ดวงใจ ลิมตโสภณ; แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์