Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 71 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1997การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวุฒิพงษ์ ทองก้อน; อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; ธราวดี อัครลิขิต; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สำนักพัฒนาวิชาการ
1997บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมต้วน, ลีเซิง; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; ตปนีย์ พรหมภัทร.; วัชรี น้อยพิทักษ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สถาบันจีนศึกษา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
1999ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี : ศึกษาจากเอกสารจีนต้วน, ลี่เซิง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วิทยาลัยจีนศึกษา
1997การสำรวจอุบัติการณ์ของการติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติในจังหวัดสมุทรปราการสายพิณ เกิดประทุม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1997พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มแรงงานชายในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกสุภรัฐ หงษ์มณี; กิตติ บุญรัตนเนตร
1994การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีณวรุณ สีน้ำเงิน; สถาพร สุวรรณรัตน์; จงกลนี สุกิจวรรณี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
1998ความพึงพอใจในสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทและขนาดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการสุภรัฐ หงษ์มณี; ประทิน ไกรษรโกวิทย์
1995การศึกษาเบื้องต้นของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการพรรณศิริ จุลกาฬ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
1999ความกตัญญูของชาวจีนที่สะท้อนผ่านพิธีกงเต็ก : กรณีศึกษาพิธีกงเต็กจีนไหหลำในสังคมไทยแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
1999ปริศนากวีผะหมี : กรณีศึกษาอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการนราวดี พันธุ์นรา; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์