Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2005การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาลที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2000การศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2002การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครบงกช โมระสกุล; สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; พรศิริ พันธสี; วิชุดา กิจธรธรรม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2007การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547รัชนี นามจันทรา; นภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์