Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011รายงานการวิจัย การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553อารีย์ มั่งเกียรติสกุล; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; อรอนงค์ บัวลา; เพ็ญแข แสงโนรี; กนกวรรณ ฉันธนะมงคล; พัฒนา วันฟั่น; สุขจิต ณ นคร; แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์; ดวงใจ ลิมตโสภณ; กนกพร นทีธนสมบัติ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2012การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; ภัทรียา พันธุ์ทอง; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการพยาบาลในระบบสุขภาพกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2016วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจริยาวัตร คมพยัคฆ์; กนกพร นทีธนสมบัติ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; ชฎาภา ประเสริฐทรง; ทวีศักดิ์ กสิผล; นภาพร แก้วนิมิตชัย; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557สุดารัตน์ สิมเสน; พัฒนา วันฟั่น; สุขจิต ณ นคร; อารีย์ มั่งเกียรติสกุล; กนกพร นทีธนสมบัติ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; บัวแก้ว ใจดีเจริญ; กาญจนา กันทาหงษ์; ชูชัย เฮงชัยโย; กนิษฐา แก้วดู; ชนกพร ศิลธรรมกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2018โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาสลิดบางบ่อแบบมีส่วนร่วม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุรวิทย์ นันตะพร; ภาวดี ช่วยเจริญ; ชุมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ; กรวิภา วิกัยนภากุล; ศราวุธ สุทธิรัตน์; ศิรินันท์ จันทร์หนัก; นพพร คุรุเสถียร; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; รัชนี ผิวผ่อง; สุภาภรณ์ คงพรหม; ธัญพร เจเถื่อน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเทคนิคการแพทย์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะกายภาพบำบัด
2016การสังเคราะห์ความรู้การจัดการดูแลภาวะสุขภาพในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรี รัศมีแจ่ม; ปิยะรัตน์ สมันตรัฐ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์
2013รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา; หทัยชนก บัวเจริญ; ทวีศักดิ์ กสิผล; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; พัชรี รัศมีแจ่ม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2013ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกกรุณา ประมูลสินทรัพย์; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; เอกชัย โควาวิสารัช; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
2022ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีวิไลวรรณ คมขำ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; นพนัฐ จำปาเทศ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์