Browsing by Author วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017กระบวนการสร้างหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม ชุมชนพิทักษ์ธรรม ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการวิภาวี ชูแก้ว; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์
2011การจัดการความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนบ้านสมสนุก ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคายนภาพร แก้วนิมิตชัย; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรินทร์ วิณโรจน์
2014การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซ้ำที่บ้านแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; นิตยา ทานันท์
2019การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยรัชนี ผิวผ่อง; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; อรอนงค์ บัวลา; ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การประเมินผลโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้านโรงพยาบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; อัชรารัตน์ วชิระเตวิชญ์
2007การพัฒนากระบวนการการดูแลและป้องกันอาการหอบหืดซ้ำอย่างมีส่วนร่วมในเด็กก่อนวัยเรียนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; ทรรศนีย์ นาคราช
2014การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจแบบมีส่วนร่วมโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; ชญานิษฐ์ แกล้วทนงค์
2015การพัฒนาระบบการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการรับประทานยาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบอุดตันทวีศักดิ์ กสิผล; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; ฉบาไพร ทองหล่อ
2016การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยใช้แบบจำลองการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ของ รพ.สต. บึงสนั่นสุภาพร นันทศักดิ์; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยใช้แบบจำลองการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ของ รพ.สต.บึงสนั่นวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; สุภาพร นันทศักดิ์
2006การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนราชินีจริยาวัตร คมพยัคฆ์; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; สมจิตนา คำพินิจ
2007การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนราชินีสมจิตนา คำพินิจ; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2012การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; ชนิกา เจริญจิตต์กุล; ทวีศักดิ์ กสิผล; ภัทรียา พันธุ์ทอง; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2011การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; วิจิตร วรรธนะวุฒิ
2013การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บให้แก่เด็กวัยเรียนในชุมชนวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; ยุพิน สาเรือง
2008การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจริยาวัตร คมพยัคฆ์; นันท์นภัส สิทธิโกศล; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
2007การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนันท์นภัส สิทธิโกศล; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; อรสา พันธุ์ภักดี; โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. แผนกผู้ป่วยนอก; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์
2007การพัฒนาเครื่องมือประเมินผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; จริยาวัตร คมพยัคฆ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2015การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; จุฬาวรรณ จิตดอน
2017การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดที่รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการจุฬาวรรณ จิตดอน; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์