Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2566รูปแบบการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดภาวะสูงวัยอย่างมีพลังนุชนาฎ ยูฮันเงาะ; กฤตวรรณ สาหร่าย; สุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์
2566ความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาทของศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยน : กรณีศึกษา ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ; Wang, Yanmi
2566ภาพสะท้อนกลุ่มชายรักชายในนวนิยายวายของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุทจันทร์สุดา ไชยประเสริฐ; Hu, Ruixue
2566เนื้อหาและอนุภาคในนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้า มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แปลเป็นภาษาไทยจันทร์สุดา,ไชยประเสริฐ; Lu, Yongping
2566วิถีชีวิตของคนไทยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนพัชรินทร์ บูรณะกร; Tang, Fulin
2565การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพัชรินทร์ บูรณะกร; จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ; อิมธิรา อ่อนคำ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะศิลปศาสตร์
2565การประเมินหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2561) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติณัฏฐวี ชั่งชัย; อัญรินทร์ พิธาภักดีสถิตย์; วรางคณา วิเศษมณี ลี; จิริสุดา สินธุศิริ; กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2566การพัฒนากระบวนการจัดการรายกรณีเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยานุชนาฎ ยูฮันเงาะ; กฤษฎา สุขพัฒน์
2566การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของเยาวชนมูลนิธิพระหฤทัยอุปถัมภ์บ้านสวนพระหฤทัยลำปางกฤตวรรณ สาหร่าย; พรทิพย์ กันทู
2566แนวทางการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะกรณีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลนุชนาฎ ยูฮันเงาะ; อรอาภา รุจิวรรธนะกุล