Browsing by Author พรศิริ พันธสี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
1996การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพรศิริ พันธสี; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; อรพินท์ สีขาว; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2014การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับ พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; กนกพร นทีธนสมบัติ; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล; พรศิริ พันธสี; สุพร พริ้งเพริศ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2002การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครบงกช โมระสกุล; สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย; พรศิริ พันธสี; วิชุดา กิจธรธรรม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2007การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 จากเบาหวานเพื่อชะลอการเสื่อมของไตพรศิริ พันธสี; นิตยา แย้มมี
1995การศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; บุญยิ่ง ไร่สุขสิริ; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2010การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและสอบรวบยอดความพร้อมในการสอบและผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอังสนา ศิรประชา; พรศิริ พันธสี; บุบผา วิริยรัตนกุล; ดวงใจ ลิมตโสภณ; แสงทอง เลิศประเสริฐพงศ์; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2007การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547รัชนี นามจันทรา; นภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2000การศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2005การศึกษารูปแบบการสอนกระบวนการพยาบาลที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2015การสอนภาคปฏิบัติของพยาบาลพี่เลี้ยงและแนวทางการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกนกพร นทีธนสมบัติ; รัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
1996ความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลและปัญหาในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; สุภาวดี ธนัพประภัศร์; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2014ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนกับความสุขในการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพรศิริ พันธสี; นพนัฐ จำปาเทศ; วิญญ์ทัญญู บุญทัน; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2013ผลของการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ต่อความวิตกกังวลและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นรัชนี นามจันทรา; พรศิริ พันธสี; สุเธียรนุช ศิรินันติกุล
2015ผลของโปรแกรมการจัดการอาการปวดโดยใช้สุวคนธบำบัดร่วมกับดนตรีบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กยืดตรึงกระดูกขากนกพร นทีธนสมบัติ; พรศิริ พันธสี; กนกวรรณ ใจภักดี
2016ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยการให้ความรู้และข้อมูลต่อความปวดและความสามารถในการทำกิจกรรมหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมดกนกพร นทีธนสมบัติ; พรศิริ พันธสี; สุทธาภา คูณทรัพย์ไพบูลย์
2016ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลรูปธรรม-ปรนัยตามทฤษฎีการควบคุมตนเองต่อความวิตกกังวลและระยะเวลาในการส่องกล้องตรวจสำไส้ใหญ่กนกพร นทีธนสมบัติ; พรศิริ พันธสี; รัชฎาภรณ์ สีตาล
2015ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ การฝึกทักษะและการเตรียมความพร้อมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายเพื่อการกลืนอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจริยาวัตร คมพยัคฆ์; พรศิริ พันธสี; สุภาวดี ศรีปัด
2018ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจริยาวัตร คมพยัคฆ์; พรศิริ พันธสี; วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา
2014รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุพร พริ้งเพริศ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; สุดารัตน์ สิมเสน; พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ; อรพินท์ สีขาว; พัชรี รัศมีแจ่ม; ชิดชนก สิทธารถศักดิ์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2018รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; พรศิริ พันธสี; พัชรี รัศมีแจ่ม; ชิดชนก สิทธารถศักดิ์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; นพนัฐ จำปาเทศ; เจตจรรยา บุญญกูล; จุฬาวรรณ จิตดอน; สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์