Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018โครงการวิจัย การสร้างความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการปลาสลิดบางบ่อในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณราย แสงวิเชียร; ชุติระ ระบอบ; พิมสิริ ภู่ตระกูล; แววมยุรา คำสุข; มรกต กำแพงเพชร; บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี; สุเมษ เลิศจริยพร; เมธี รัชตะวิศาล; สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์; นิรมล เจริญสวรรค์; ชรินพร งามกมล; กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล; ณภัทร ศรีนวล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2018การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแววมยุรา คำสุข; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2019สำรวจความต้องการของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการด้านการศึกษาและฝึกอบรมพีระพงษ์ เอื้อสนุทรวัฒนา; ชุติระ ระบอบ; แววมยุรา คำสุข; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2016ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทยมรกต กำแพงเพชร; แววมยุรา คำสุข; ณภัทร ศรีนวล; สุชารัตน์ กู้เกียรติสกุลมั่น; อาภรณ์ ภู่เผือก; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2017การจัดการโซ่อุปทาน ความสามารถด้านนวัตกรรม และองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์การผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยแววมยุรา คำสุข; ปรียา เตียงธวัช; กาญจนา ทวินันท์; มนตรี ธรรมพัฒนากูล; สัญญา ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2018การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0ชุติระ ระบอบ; พรรณราย แสงวิเชียร; แววมยุรา คำสุข; มรกต กำแพงเพชร; ชรินพร งามกมล; บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี; ณภัทร ศรีนวล; กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2021เครือข่ายกวานซีของผู้ประกอบการไทย-จีน ยุคใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในธุรกิจพรรณราย แสงวิเชียร; นันทวุฒิ ครุธา; มรกต กำแพงเพชร; แววมยุรา คำสุข; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วิทยาลัยโลจิสติกและซับพลายเชน
2019รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคในการใช้แอปพลิเคชันอาลีเอ็กซ์เพลสของจีนในประเทศไทยแววมยุรา คำสุข; มรกต กำแพงเพชร; อาภรณ์ ภู่เผือก; ปรียา ศิวเวชช; พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์; ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2013การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พุุทธศักราช 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแววมยุรา คำสุข; ชุติระ ระบอบ; มาริสสา อินทรเกิด; ทัศนียา ผิวขม; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ
2014การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมแววมยุรา คำสุข; มรกต กำแพงเพชร; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะบริหารธุรกิจ