Browsing by Author นภาพร แก้วนิมิตชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2011การจัดการความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนบ้านสมสนุก ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคายนภาพร แก้วนิมิตชัย; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; พัชรินทร์ วิณโรจน์
2014การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ฉบับ พ.ศ. 2552 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอรพินท์ สีขาว; กนกพร นทีธนสมบัติ; สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์; ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล; พรศิริ พันธสี; สุพร พริ้งเพริศ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2009การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลหัวเฉียวนภาพร แก้วนิมิตชัย; วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล; อำพรรณ ภิรมย์สิทธิ์
2008การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษาคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งนภาพร แก้วนิมิตชัย; นภาพร ลิมปโสภณพนิช
2007การศึกษาติดตามการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2547รัชนี นามจันทรา; นภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; อรพินท์ สีขาว; สุพร พริ้งเพริศ; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2000การศึกษาปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนภาพร แก้วนิมิตชัย; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2013ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดกับความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดนภาพร แก้วนิมิตชัย; รัชนี นามจันทรา; สุภาพรรณ นิตยสุภาภรณ์
2016ความสัมพันธ์ของระดับความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพความรู้ของโรคกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร และความรู้ด้านการพยาบาลในการดูแลกนกพร นทีธนสมบัติ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; บุษกร แก้วเขียว
2003ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัวในชุมชนแขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครจริยาวัตร คมพยัคฆ์; ชฎาภา ประเสริฐทรง; ทวีศักดิ์ กสิผล; นภาพร แก้วนิมิตชัย; วิชุดา กิจธรธรรม; รัตนา สำราญใจ; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2013ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงและส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติบุบผา วิริยรัตนกุล; วิชุดา กิจธรธรรม; ชิดชนก สิทธารถศักดิ์; นภาพร แก้วนิมิตชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2016ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2จริยาวัตร คมพยัคฆ์; นภาพร แก้วนิมิตชัย; กฤษณา ดวงแก้ว
2007ผลของการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นต่อคุณภาพการบันทึกและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพของหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลหัวเฉียวนภาพร แก้วนิมิตชัย; ยุวดี เกตสัมพันธ์; ณภัทร ธนะพุฒินาท
2015ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษานภาพร แก้วนิมิตชัย; กนกพร นทีธนสมบัติ; มยุเรศ ปัญญาวงค์
2015ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพนภาพร แก้วนิมิตชัย; กนกพร นทีธนสมบัติ; เรวดี ศรีสุข
2015ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบเข้มข้นต่อความรู้และพฤติกรรมการจำกัดน้ำของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจริยาวัตร คมพยัคฆ์; นภาพร แก้วนิมิตชัย; ชัชวาล วงค์สารี
2015ผลของโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความไม่มั่นคงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนภาพร แก้วนิมิตชัย; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; นภรรสสร กูรมาภิรักษ์
2005รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอังสนา ศิรประชา; อรพินท์ สีขาว; วิชุดา กิจธรธรรม; พิจิตรา ชัยสิงห์ประสาท; นภาพร แก้วนิมิตชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2014รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสุพร พริ้งเพริศ; นภาพร แก้วนิมิตชัย; อิสรีย์ เหลืองวิลัย; สุดารัตน์ สิมเสน; พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ; อรพินท์ สีขาว; พัชรี รัศมีแจ่ม; ชิดชนก สิทธารถศักดิ์; สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง; พรศิริ พันธสี; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2008รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; หทัยชนก บัวเจริญ; รัชนี นามจันทรา; นภาพร แก้วนิมิตชัย; ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล; ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา; กนกพร นทีธนสมบัติ; วิชุดา กิจธรธรรม; ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์
2016วิถีชีวิตด้านสุขภาพของชุมชน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจริยาวัตร คมพยัคฆ์; กนกพร นทีธนสมบัติ; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม; ชฎาภา ประเสริฐทรง; ทวีศักดิ์ กสิผล; นภาพร แก้วนิมิตชัย; วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์